FAQs remuntes

Què és una remunta?

És la construcció d’una o més plantes sobre un edifici ja existent.

Quan legalment es pot construir una remunta, es diu que hi ha edificabilitat romanent i la Comunitat de Veïns és propietària d’un dret de vol (dret a aprofitar l’edificabilitat romanent per a construir una remunta).

Com es faria la remunta?

In-best-ers compraria el dret de vol a la Comunitat de Veïns per a construir posteriorment la remunta. Les noves plantes construïdes (habitatges) serien propietat d’in-best-ers. Per a la venda del dret de vol la Comunitat de Veïns rebria un preu.

El preu pot incloure una combinació de diferents partides, com ara; obres de rehabilitació i reforma de façanes pagades per in-best-ers, instal·lació d’una coberta verda al nou terrat per a ús i gaudiment de tots els veïns, instal·lació o substitució d’un ascensor, pintura i sanejament d’espais comuns i contraprestació econòmica, entre d’altres.

In-best-ers fa una proposta personalitzada per a cada finca després d’un estudi que garanteix la viabilitat econòmica, tècnica i legal de l’operació.

Quins avantatges suposa construir la remunta per als veïns actuals?

Els veïns actuals revaloritzaran el seu patrimoni sense fer cap esforç econòmic.

A canvi de la compra del dret de vol, in-best-ers pagarà, com a preu, tots els compromisos adquirits amb la Comunitat de Veïns (obres de rehabilitació i reforma de façanes, instal·lació d’una coberta verda al nou terrat per a ús i gaudiment de tots els veïns, pintura i sanejament d’espais comuns i contraprestació econòmica, entre d’altres). A més, la Comunitat de Propietaris comptarà amb nous ingressos gràcies a la incorporació de nous veïns.

La possible instal·lació d’una coberta verda no només beneficiarà els veïns de la finca al poder gaudir d’un agradable espai comú nou, sinó que també suposa un impacte positiu a l’entorn en proporcionar un nou espai verd. A més l’obra nova procedent de remuntes no sacrifica solars que poden ser destinats a altres usos com ara equipaments i jardins.

El meu edifici és molt antic, pot suportar el sobrepès d'una nova planta?

Sí. Actualment, per obtenir la llicència de construcció d’una remunta, les diverses administracions públiques implicades exigeixen una sèrie d’estudis i garanties tècniques que no permetrien de cap manera una operació d’aquest tipus si no existís la total garantia i seguretat que la sobreelevació no representa cap perill per a l’estructura de la finca.

Quan en in-best-ers vam traslladar a una comunitat de propietaris un projecte de remunta podem garantir la seva viabilitat econòmica, tècnica i legal. Amb caràcter previ a l’estudi, verifiquem que realment hi ha una edificabilitat romanent i realitzem les pertinents proves per determinar quin pes poden suportar l’estructura i fonaments preexistents.

En el meu edifici no hi ha espai per a instal·lar un ascensor ...

A in-best-ers treballem amb els millors industrials del sector i disposem de les últimes i millors eines tècniques, així com del coneixement i experiència necessaris, per adaptar la instal·lació d’ascensors a tots els espais. Per a edificis ja construïts, per tal d’eliminar barreres arquitectòniques, hi ha diverses possibilitats d’ubicació (buit d’escala, modificació de l’escala, patis de llums i patis posteriors entre d’altres) i de mesures i mecanismes aplicables (elèctrics amb motor a sobre de la cabina , hidràulics, etc…) que ens permetran trobar la millor solució per a cada cas.

Però nosaltres ja tenim ascensor...

Podem millorar les instal·lacions existents. In-best-ers renovaria la instal·lació, amb un ascensor nou i més modern. En qualsevol cas, el preu per a l’adquisició del dret de vol no ha d’incloure necessàriament la instal·lació d’un ascensor ja que el ventall de contrapartides és prou ampli.

Una coberta verda incrementa el risc d'humitats?

Tot el contrari! Els materials d’impermeabilització que s’utilitzen per a construir una coberta enjardinada, són més resistents i duradors que els que es fan servir per a una coberta normal. A més, el fet que hi hagi una capa de substrat i plantes, fa que les inclemències metereològiques no incideixin directament sobre els materials aïllants i antihumitat, de manera que la vida útil d’aquests s’allarga considerablement millorant, a més, l’aïllament tèrmic dels habitatges de l’última planta. Treballem amb un sistema de “cubetes” que poden ser retirades sense major dificultat, en cas que sigui necessari realitzar treballs de manteniment.

Jo visc actualment a l'últim pis de l'edifici. Com m'afectaria la construcció de la remunta?

Està de sort! Vostè serà el més beneficiat, i no només per la instal·lació de l’ascensor. Segurament, ara, el seu habitatge està sotmès a més variacions tèrmiques durant l’any: a l’hivern el seu pis es refreda molt (consumint més que els seus veïns de plantes inferiors en calefacció) i a l’estiu el contrari, amb la consegüent despesa en climatització.

Amb la construcció de la remunta, l’aïllament tèrmic del seu habitatge millorarà considerablement, pel fet que ni la calor ni el fred ja no incidiran directament sobre el seu sostre, amb el consegüent estalvi energètic.

A més, no s’ha de preocupar per el seu sostre: ningú ho tocarà! Sigui quina sigui la tècnica constructiva que fem servir (tradicional o per mòduls prefabricats), sempre deixarem el forjat preexistent actual i començarem a construir el següent forjat a partir d’aquí, suportant la nova estructura a les parets mestres existents.

I gaudirà d’un avantatge addicional: mai tindrà humitats al terrat!

En viure a l'últim pis, mai he tingut veïns a dalt, i no vull sentir les petjades i sorolls dels nous veïns.

No s’ha de preocupar per la possibilitat de tenir molèsties per sorolls del pis de dalt. Independentment de la tècnica constructiva que fem servir, deixem el forjat antic i vam construir un nou forjat, que és el terra dels pisos nous. Entre forjat i forjat, quedarà una petita càmera d’aire, ja que el forjat antic té pendent per a dirigir l’aigua de la pluja als desguassos, i el nou forjat ha de ser pla, de manera que el seu habitatge quedarà molt aïllat del nou habitatge.

Les obres solen ser llargues i molestes, i he de viure a l'edifici.

A in-best-ers som conscients d’aquesta situació. No podem evitar certes molèsties en l’execució de les obres, però òbviament, sempre realitzem els treballs respectant els horaris de descans habituals i mantenint sempre l’accés a cadascun dels habitatges i locals. Minimitzarem les molèsties als veïns actuals i garantim que el resultat val la pena.

I si ens deixen amb les obres a mig fer?

In-best-ers garanteix l’execució completa dels seus compromisos i, per a més seguretat, podem oferir, segons el cas, un aval per import proporcional al valor de les obres a executar.

Als contractes que oferim a la Comunitats de Propietaris, sempre ens responsabilitzem de totes les obres que s’han d’executar, tant de remunta com de rehabilitació, o altres, de les parts comunes (com a promotors de les mateixes), amb la consegüent assegurança de responsabilitat civil. A més, si així ho requereix la Comunitat, oferim un aval per un import proporcional al valor de les obres a executar, per a garantir que si per qualsevol motiu, no complim els nostres compromisos al termini estipulat, la Comunitat recupera el dret de vol i el diners de l’aval per acabar les obres.